Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
 • Adresse: Sørvest Bandyregion,
  DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
 • Telefon: 936 60 414
 • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Langtidsplan

Langtidsplan for Sørvest Bandyregion for perioden 2017-2018.

Vi elsker innebandy.

Strategiplan NBF

 • Strategiplan Norges Bandyforbund 2016-2018 som vedtas på Forbundstinget skal være hele organisasjonens strategidokument. Dokumentet skal danne grunnlag for seksjoners og kretser/regioners delmål og handlingsplaner. Summen av delmål og handlingsplaner skal gi oss størst mulig måloppnåelse av strategiplanens prioriterte ambisjoner.
 • Norges Bandyforbunds strategiplan skal til enhver tid være tuftet på Norges Idrettsforbunds Idrettspolitiske dokument.
 • Strategiplan Norges Bandyforbund 2016-2018 skal rullere punktet ambisjoner hvert annet år.

1 Visjon

Best på samspill.

2 Hovedmål

Det skal være gøy!

3 Verdier


4 Virksomhetside

NBF skal være en organisasjon for flest mulig, lengst mulig, på tvers av ambisjonsnivå og bakgrunn for idrettene bandy, innebandy og landhockey.

Bakgrunn

Strategiplanen til NBF tar utgangspunkt i klubbhjulet. Les videre under klubbhjulet for å se strategien til de forskjellige elementene i hjulet.

Klubbhjulet

1 Trenere

 • Flere og bedre trenere med gode holdninger
 • Lagledelse og støtteapparat med gode holdninger

2 Organisasjon og ledelse

NBF skal være godt organisert, ha gode ledere, prosesser og ståttesystemer for å kunne:

 • Understøtte visjon, virksomhetside, verdier, hoved- og delmål og ambisjonsnivå
 • Ha god oversikt over vår medlemsmasse
 • Ha god økonomistyring
 • Tilstrebe åpenhet og god kommunikasjon i organisasjonen

3 Dommere

 • Flere dommere
 • Dommere med god evne til kommunikasjon

4 Arrangement

Øke kvaliteten på våre arrangementer for:

 • Aktive og funksjonærer
 • Publikum, media og sponsorer

5 Aktivitetstilbud

Flere aktive på alle alderstrinn av begge kjønn, herunder hindre frafall

6 Anlegg

 • Flere enkle spilleflater
 • Mesterskapsanlegg for våre tre idretter

Handlingsplan NBF 2016-2018

 • Handlingsplanen bygger på strategiplanens prioriteringer. Fortsatt er medlems- og aktivitetsvekst, -flest mulig, lengst mulig-, i lokalmiljøene øverste prioritet for forbundet i den kommende tingperioden.
 • Forbundsstyret skal arbeide for å sikre all aktivitet i forbundet best mulig økonomi og andre ressurser. Det er viktig å ha forutsigbar økonomi slik at både aktiviteten og de ansatte kjenner trygghet for utvikling og stabilitet. Dette skal skje i nært samarbeid med seksjonene og de ansatte.
 • Forbundet har over tid hatt god vekst både i medlemmer og aktivitet. Det er viktig å sikre god kvalitet i rekrutterings- og aktivitetsarbeidet lokalt. Forbundsstyret har startet arbeidet med å styrke krets-/regionsleddet både politisk og administrativt. Dette arbeidet vil ha høy prioritet i den nye tingperioden.

Langtidsplan Sørvest Bandyregion

Bakgrunn langtidsplan

Dette er en treårigeplan og regionsstyret må velge hvordan de skal prioritere år for år. Årlige tiltaksplaner/handlingsplan utarbeides av regionsstyret i samarbeid med SU, utviklingskonsulenter og administrasjon årlig.

Trenerteam Delmål

Trenerteam med 3 eller flere trenere/lagledere/foreldre/støtteapparat pr lag.

Trenerteam Kritisk suksessfaktor

Ufarliggjøre trenerrollen. Skape en sosial arena.

Trenerteam Hvordan

Senke inngangsterskelen for å bli trener. Enkle treninger, med ferdige treningsøkter.

Trenerteam Når

Fortløpende

Trenerteam Hvem

Klubb.
Utviklingskonsulent, aktivitetskonsulent, SU, klubbledere, andre trenere, lagene selv.

Trenerteam Måleparameter

Klubb.
Antall trenere i regionen. Hvor mange har vi beholdt, hvor mange har vi mistet? Hvor mange flere må vi ha?

Trenerteam Sjekkpunkt

Klubb.
Rapportering fra klubb til Sportslig Utvalg. Antall kursdeltagere (VIB og T1).

Trenerteam Oppfølging

Årlig
Klubbkvelder.

Beholde og videreutdanne Delmål

Beholde og videreutdanne trenere

Beholde og videreutdanne Kristisk suksessfaktor

Tid
Modulbasert videreutdanning (etter T1).

Beholde og videreutdanne Hvordan

Inspirasjonskvelder med temaer (eks skuddøkt, målvaktsøkt).

Beholde og videreutdanne Når

Forløpende gjennom perioden.

Beholde og videreutdanne Hvem

SU i samarbeid med klubb.

Beholde og videreutdanne Måleparameter

Antall trenere i regionen, før og etter sesong.

Beholde og videreutdanne Sjekkpunkt

Rapportering av aktivitet.

Beholde og videreutdanne Oppfølging

Årlig.

Modulbasert trenerutdanning Delmål

Modulbasert trenerutdanning (mulighet for å dele opp trenerkurset i mindre deler).

Modulbasert trenerutdanning Kritisk suksessfaktor

Å bli hørt.

Modulbasert trenerutdanning Hvordan

Dialog med NBF. (Seksjonsstyret, forbundsstyret og Utviklingsavdelingen)

Modulbasert trenerutdanning Når

2017-2020

Modulbasert trenerutdanning Hvem

Regionsstyret/ Utviklingskonsulenter

Modulbasert trenerutdanning Måleparameter

Blir modulbasert utdanning diskutert i rette organer? Blir det innført?

Modulbasert trenerutdanning Sjekkpunkt

Styremøter/ samlinger nasjonalt

Modulbasert trenerutdanning Oppfølging

Fra møte til møte

Styrke tillitsvalgte Delmål

Styrke tillitsvalgte

Styrke tillitsvalgte Kritisk suksessfaktor

Få nok, og rette personer til å si ja til verv
Eierskap til vervet

Styrke tillitsvalgte Hvordan

Teambuildingstiltak (bli kjent, ha det kjekt)
Forventnings- og rolleavklaring og konkretisering av oppgave(r)
Innføring i regionens verdier og holdninger (LTP, Etiske retningslinjer mv.)

Styrke tillitsvalgte Når

Etter regionsting, før sesong
Vinter/vår (valgkomitearbeid)

Styrke tillitsvalgte Hvem

Ansatte/styret/styreleder
Valgkomite

Styrke tillitsvalgte Måleparameter

Kamp om plassene i styret og sportslig utvalg (mange kandidater til hvert verv)
Flere punkter på handlingsplanen blir gjennomført

Styrke tillitsvalgte Sjekkpunkt

Styrke tillitsvalgte Oppfølging

Årlig

Flere ansatte/administrasjon Delmål

Øke antall ansatte både i aktivitet og administrasjon.

Flere ansatte/administrasjon Kritisk suksessfaktor

Økonomi
Økt medlemsmasse

Flere ansatte/administrasjon Hvordan

Søke midler til å engasjere resursspersoner i midlertidige/engasjements-stillinger
Nybegynnerkurs

Flere ansatte/administrasjon Når

Fortløpende

Flere ansatte/administrasjon Hvem

Daglig leder/ utviklingskonsulentene

Flere ansatte/administrasjon Måleparameter

Antall engasjerte personer, omsetningstall (regnskapet), aktivitetsoversikter, antall medlemmer

Flere ansatte/administrasjon Sjekkpunkt

Rapporter

Flere ansatte/administrasjon Oppfølging

Årlig

Flere innebandyfolk i politiske verv Delmål

Flere innebandyfolk inn i politiske verv (eks. Idrettsråd, idrettskrets)

Flere innebandyfolk i politiske verv Kritisk suksessfaktor

Økonomi
Nettverk

Flere innebandyfolk i politiske verv Hvordan

Aktivt invitere medlemmer til å si ja til å bli kandidater for slike verv
Vite når det er ting og årsmøter i slike organer.

Flere innebandyfolk i politiske verv Når

Løpende, men ihvertfall når valgkomiteer begynner å røre på seg.

Flere innebandyfolk i politiske verv Hvem

Regionsstyre/ ansatte

Flere innebandyfolk i politiske verv Måleparameter

Oversikt over innebandymedlemmer med slike verv.

Flere innebandyfolk i politiske verv Sjekkpunkt

Før eget regionsting

Flere innebandyfolk i politiske verv Oppfølging

Årlig

Rekruttere, utdanne Delmål

Rekruttere/ utdanne dommere, veildere og observatører

Rekruttere, utdanne Kritisk suksessfaktor

Gode holdninger fra klubb, ledere, spillere og andre dommere.
Nok ressurspersoner og instruktører.

Rekruttere, utdanne Hvordan

Aktiv dialog med eldre (voksne) spillere som er i ferd med eller har lagt opp som spillere.
Fortelle om fordelene ved Å dømme (eks. får godt betalt).

Rekruttere, utdanne Når

Kontinuerlig, men særlig i god tid før sesong.

Rekruttere, utdanne Hvem

Klubb, DK

Rekruttere, utdanne Måleparameter

Antall dommere/ veiledere/ observatører i regionen.
Tilbakemeldinger fra sonene.
Antall gjennomførte kurs og antall deltakere.

Rekruttere, utdanne Sjekkpunkt

Rapportering av aktivitet og kurs

Rekruttere, utdanne Oppfølging

Kontinuerlig

Beholde, videreutvikle Delmål

Beholde og videreutvikle eksisterende dommere (veiledere og observatører)

Rekruttere, utdanne Kritisk suksessfaktor

Gode holdninger fra klubb, ledere, spillere og andre dommere.

Rekruttere, utdanne Hvordan

Sosialt innhold på samlinger.
Temakvelder
Fremsnakke dommere (og dommerkollegaer).
Tilby mer kurs med god geografisk spredning (lokale kurs).
Kontinuerlig kartlegging av dommerbehov. Veilede ferske dommerpar i de 4-6 første kampene deres.

Rekruttere, utdanne Når

Kontinuerlig

Rekruttere, utdanne Hvem

Klubb, DK, veiledere og observat?rer.

Rekruttere, utdanne Måleparameter

Antall dommere/ veiledere/ observatører i regionen.
Antall kamper med veiledning
Antall samlinger og temakvelder (med antall deltakere).
Antall gjennomførte kurs og antall deltagere.

Rekruttere, utdanne Sjekkpunkt

Rapportering av aktivitet og kurs

Rekruttere, utdanne Oppfølging

Kontinuerlig

Dommerkontakter, dommeransvarlig Delmål

Få dommerkontakter/dommeransvarlige i klubbene.

Dommerkontakter, dommeransvarlig Kritisk suksessfaktor

Gode holdninger fra klubb, ledere, spillere og andre dommere.
Nok ressurspersoner som er villige til å påta seg rollen(e).

Dommerkontakter, dommeransvarlig Hvordan

Anbefale alle klubber med mange unge dommere eller mange dommere å ha en kontaktperson (til DK).
Tilby kurs og oppfølging av dommerkontakter/ansvarlige.

Dommerkontakter, dommeransvarlig Når

Kontinuerlig

Dommerkontakter, dommeransvarlig Hvem

Klubb(styre), DK

Dommerkontakter, dommeransvarlig Måleparameter

Antall dommereanvarlige/dommerkontakter.
Antall dommere i klubber med dommerkontakt/ansvarlig.
Antall gjennomførte kurs og antall deltakere.

Dommerkontakter, dommeransvarlig Sjekkpunkt

Rapportering av aktivitet og kurs

Dommerkontakter, dommeransvarlig Oppfølging

Kontinuerlig

Stavanger Open Delmål

Gjøres Stavanger Open til en nasjonal turnering.

Stavanger Open Kritisk suksessfaktor

Hallkapasitet og utstyr
Arrangementskvalitet

Stavanger Open Hvordan

Faste klubber som har arrangementet med nok ressurspersoner.
Markedsføring til nye omrfåder.

Stavanger Open Når

Kontinuerlig med størst trøkk i månedene før turneringen.

Stavanger Open Hvem

Regionsstyret, adm, utviklingsavdeling, arrangørklubber (turneringsutvalg)
Bistand fra NBF

Stavanger Open Måleparameter

Antall lag, antall dommere, antall funksjon?rer

Stavanger Open Sjekkpunkt

Rapportering

Stavanger Open Oppfølging

Årlig

Minirunder og venneliga Delmål

Minirunder og venneliga

Minirunder og venneliga Kritisk suksessfaktor

Antall lag

Minirunder og venneliga Hvordan

Gode arrangementer med geografisk spredning
Nybegynnerkurs og skolebesøk
God informasjon og markedsføring

Minirunder og venneliga Når

I sesongen

Minirunder og venneliga Hvem

Klubber, utviklingsavdeling og administrasjon.

Minirunder og venneliga Måleparameter

Antall lag og idrettsregistrering.

Minirunder og venneliga Sjekkpunkt

Rapportering

Minirunder og venneliga Oppfølging

Kontinuerlig

Norway Summer Games Delmål

Oppbygging av Norway Summer Games

Norway Summer Games Kritisk suksessfaktor

Påmeldinger
Faste arrangørklubber
Tilgang til å redigere turneringens nettsider.

Norway Summer Games Hvordan

Gode arrangementer med geografisk spredning
Nybegynnerkurs og skolebesøk
God informasjon og markedsføring

Norway Summer Games Når

Kontinuerlig med størst trøkk i måneder før turneringen.

Norway Summer Games Hvem

Regionsstyret, adm, utviklingsavdelingen, arrangørklubber (bistand fra NBF).

Norway Summer Games Måleparameter

Antall lag, funksjonærer og dommere.

Norway Summer Games Sjekkpunkt

Rapportering

Norway Summer Games Oppfølging

Kontinuerlig

Lag i alle alderstrinn Delmål

Lag i alle alderstrinn

Lag i alle alderstrinn Kritisk suksessfaktor

Nivåtilpasset aktivitetstilbud
Økt aktivitet

Lag i alle alderstrinn Hvordan

Opprette U12, U14, U16, U18 og U20 serier
Påfyll i minirunder, nybegynnerkurs, skolebesøk

Lag i alle alderstrinn Når

Løpende

Lag i alle alderstrinn Hvem

Klubb, utviklingsavd, adm

Lag i alle alderstrinn Måleparameter

Antall lag i seriespill og minirunder.
Jevne resultater

Lag i alle alderstrinn Sjekkpunkt

Tabeller, mininrundeoppsett, idrettsreg og lisenser

Lag i alle alderstrinn Oppfølging

Årlig

Idrett for alle Delmål

Tilbud til grupper med funksjonsnedsettelser

Idrett for alle Kritisk suksessfaktor

Riktige samarbeidspartnere med kontaktnett.

Idrett for alle Hvordan

Integrere gruppene i eksisterende arrangementer og klubber

Idrett for alle Når

Fortløpende gjennom sesongen

Idrett for alle Hvem

Klubbene og utviklingskonsulentene.
Koordinatorer i idrettskretsene.

Idrett for alle Måleparameter

Idrettsregistrering

Idrett for alle Sjekkpunkt

Idrettsreg.

Idrett for alle Oppfølging

Årlig

Jentesatsing Delmål

Jentesatsning fra micro nivå, jente mot jente.

Jentesatsing Kritisk suksessfaktor

Få nok miljøer i samme aldersgruppe og geografisk område i gang samtidig.

Jentesatsing Hvordan

Jenter i instruktørkorpset.
Nybegynnerkurs og skolebesøk kun for jenter
Egne camper for jenter
Guttekamper og jentekamper etter hverandre

Jentesatsing Når

Fortløpende gjennom sesongen

Jentesatsing Hvem

Klubbene i samarbeid med utviklingskonsulentene.

Jentesatsing Måleparameter

Antall lag i minirunde, seriespill og idrettsreg.

Jentesatsing Sjekkpunkt

Idrettsreg.

Jentesatsing Oppfølging

Årlig

Flere flater å spille på Delmål

Flere flater å spille på

Flere flater å spille på Kritisk suksessfaktor

Like vilkår for alle idretter.
Nord-Rogaland hallfordeling

Flere flater å spille på Hvordan

Politisk påvirkning, idrettsråd
Støttedokumenter til hallfordeling

Flere flater å spille på Når

Kontinuerlig

Flere flater å spille på Hvem

A - A utvalg

Flere flater å spille på M?leparameter

Antall haller med like vilkår for hallfordeling

Flere flater å spille på Sjekkpunkt

Antall haller med lik fordelings prinsipper.
Tilbakemeldinger fra Sportslig Utvalg.

Flere flater å spille på Oppfølging

2017-2020

Oppfølging av nye haller Delmål

Oppfølging av nye haller

Oppfølging av nye haller Kritisk suksessfaktor

Tilrettelagt for innebandy, banemerking

Oppfølging av nye haller Hvordan

Politisk påvikrning, idrettsråd, klubber/ skolebygger

Oppfølging av nye haller Når

Kontinuerlig

Oppfølging av nye haller Hvem

A - A utvalg

Oppfølging av nye haller Måleparameter

Antall nye haller
Idrettsregistrering

Oppfølging av nye haller Sjekkpunkt

Flere nye flater
Idrettsreg. i aktuelle områder

Oppfølging av nye haller Oppfølging

2019, 2017-2020

Oppføring av egen hall Delmål

Oppføring av egen hall

Oppføring av egen hall Kritisk suksessfaktor

Treningsflate

Oppføring av egen hall Hvordan

Private aktører

Oppføring av egen hall Når

Kontinuerlig

Oppføring av egen hall Hvem

Regionsstyret, adm, utviklingskonsulenter

Oppføring av egen hall Måleparameter

Antall egne private haller

Oppføring av egen hall Sjekkpunkt

Antall egne private haller

Oppføring av egen hall Oppfølging

2025