Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Retningslinjer for valgkomitee

Retningslinjer for valgkomiteene

a) Regionstingets valgkomitee har som hovedoppgave å fremme forslag for regionstinget om sammensetning av medlemmer og varamedlemmer til styre og tingvalgte utvalg.

b) Valgkomiteen skal utarbeide forslag til kandidater ut fra hensyn til en rimelig geografisk og idrettsfaglig representasjon og personlige forutsetninger hos dem som foreslås. Det skal i tråd med NIFs lov paragraf 2-4 foreslås kandidater av begge kjønn (minst to kvinner i styrene og minst en kvinne i komiteer/utvalg med tre eller færre medlemmer, ekslusiv varamedlemmer).

c) Valgkomiteen bør begrunne sin innstilling og i den sammenheng vurdere kontinuitet og fornyelse i sammensetningen av styre og komiteer/utvalg.

d) For å kunne foreslå kandidater som kan vente å få tilslutning, bør valgkomiteen søke en bred kontaktflate i forbundet i valgperioden.

e) Valgkomiteens leder skal kalle inn medlemmene til møter/telefonkonferanser.

f) Valgkomiteen skal avlegge sin innstilling slik at denne kan utsendes sammen med endelig saksliste og tingdokumenter (senest 2 uker før tinget). Komiteen kan bare ha en (flertalls)innstilling til tinget.

g) Regionstyret plikter å sikre at valgkomiteens arbeid er satt i gang i god tid før kommende ting/årsmøter og senest seks måneder før ting/årsmøter.

h) Regionsstyret kan vedta retningslinjer for valgkomiteens virksomhet.


Valg:
Valgkomiteen foreslås av sittende styret og velges på tinget/årsmøte, jmfr lov for Norges Bandyforbund paragraf 13.1, 13.2 og 20.

Det velges også leder av valgkomiteen. Valgkomiteen skal bestå av minst tre medlemmer, samt to varamedlemmer. Dersom det oppstår situasjon hvor valgkomiteen får mindre enn tre medlemmer, oppnevner styret ny/nye representanter. Valgkomiteen skal være sammensatt etter prinsippet om kjønns- alders- og geografiske fordeling, samt etter krets- og divisjonsrelatert spredning.

Oppgave/mandat:
Legge fram innstilling på kandidater som skal velges på tinget/årsmøte. Utarbeide retningslinjer for komiteens arbeid, heri også spørsmål til kandidatene og sittende medlemmer. Alt arbeid i valgkomiteen er taushetsbelagt. På alle møter skal minimum 3 personer fra komiteen delta.

Retningslinjer:
- Så rask som mulig etter valget bør ny valgkomite ha møte med avgått valgkomiteens leder.
- Arbeidet bør starte senest seks måneder før valget.
- Det bør bringes klarhet i hvem som er på valg, og hvem som ønsker å stille til gjenvalg.
- Klubbene informeres og oppfordres så raskt som mulig om å fremme sine kandidater.
- Følgende bør kontaktes:
a) Alle representanter i det sittende styret
b) Leder og nestleder
c) Administrasjon med daglig leder og administrasjonskonsulent
d) Alle aktuelle/innstilte kandidater. (Alle klubber som har foreslått kandidat skal ha tilbakemelding om mottatt innstilling)
e) Andre som kan ha vesentlige interesser eller opplysninger.
- Valgkomiteens innstilling må være klar og sendt ut med papirene til årsmøte/tinget.
- De som er innstilt av valgkomiteen bør være tilstede på det årsmøtet/tinget hvor valget foregår.
- Valgkomiteens leder skal på årsmøte/tinget foreta en begrunnelse for innstillingen.