Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
 • Adresse: Sørvest Bandyregion,
  DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
 • Telefon: 936 60 414
 • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Mandat SU

Mandat Sportslig Utvalg

Områder:
 • Sportslig utvalg Rogaland Nord (SuRN)
 • Sportslig utvalg Rogaland Sør (SuRS)
 • Sportslig utvalg Agder (SuA)
Klikk her for å se kart over områdene de ulike Sportslige Utvalgene har ansvar for.

Formål - Sportslig utvalg
 • 1. Representere og ivareta klubbenes interesser i sitt område
 • 2. Jobbe mot regionens definerte målsetninger om aktivitet
 • 2a) Sikre geografisk fortetning mellom eksisterende miljøer
 • 2b) Spre aktiviteten til nye geografiske deler av sonen
 • 2c) Aldersfortetting (felles satsning mellom klubbene i områder, på samme aldersgrupper)
 • 2d) Hindre frafall i 13-19 Ã¥rsklassene.
 • 3. Bistå utviklingskonsulenten i å nå sine mål.
Organisasjon og plassering
Sportslig utvalg (Su) rapporterer til styret i Region SørVest og administrasjonen der dette er hensiktsmessig.
Su er hørings- og rådgivende organ for RSV.


Ansvar og myndighet
 • Politisk påvirkningsarbeid (anlegg, treningstid, fordelingspolitikk)
 • Anbefale konkurranseaktivitetsformer
 • Identifisere og rekvirere kompetansetiltak/kurs
 • Identifisere og bistå med utviklings-, rekrutterings- og aktivitetstiltak.

Arbeidet skal utføres i tråd med den til enhver tid gjeldende strategiplan som finnes for NBF Region Sørvest (RSV), samt det mandat styret i RSV gir utvalget. Arbeidet skal utføres i tråd med NBFs virksomhetsidé, visjon og verdier.

Dersom det er uklart om noe faller innenfor området til Su, skal problemstillingen først reises for styreleder i RSV, og siden hele styret, med tanke på avklaring.

Arbeidsoppgaver
Su har ansvar for følgende områder:
 • Lage et årshjul med møteplan og aktivitetsplan.
 • Referat fra alle møter i Su.
 • Arrangere minimum 3 klubbkvelder per sesong.
 • Bilagsføring og rapportering på bruk av alle midler.
 • Forvalte midler i tråd med budsjett vedtatt av regionsstyret.
 • Sørge for at regionen får informasjon fra sonen at denne synliggjøres i de rette medier/kanaler.
 • Profilering i media.
 • Delta i politisk påvirkningsarbeid (idrettsråd, idrettskrets, kommuner) etter behov
 • Ansvarlig for tildeling av dispensasjoner i sonens konkurranseaktivitetstilbud.
Fullmakter og økonomiske rammer for beslutninger
Alle tiltak, initiert av Su, som har en kostnad som ikke er vedtatt av styret eller leder, må forankres i styret for RSV.